Lista publikacji

Od czasu do czasu zdarza mi się opublikować tekst naukowy dotyczący prawa karnego. Poniżej lista tego, co wyprodukowałem do tej pory.

Monografie

 1. Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za granicą, Krakowski Instytut Prawa Karnego we współpracy z Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-942238-8-5, Kraków 2017, ss. 616.
 2. The method of interpretation penal norms in international context, Krakowski Instytut Prawa Karnego, Krakow 2019, w druku, ok. 100 stron.

Komentarze

 1. Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz, red. W. Górowski, D. Zając, Krakowski Instytut Prawa Karnego, Kraków 2019 [redakcja naukowa, komentarz do części ogólnej, artykułów 55, 63 oraz 68 u.p.n.]
 2. Wykroczenia z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych , w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019 (przyjęte do druku)
 3. Komentarz do Rozdziału XXXIII – Przestępstwa przeciwko ochronie informacji , w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 197-277d (cz. 2), Warszawa 2017 (we współautorstwie z W. Wróblem)
 4. Dozór elektroniczny , w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Krakowski Instytut Prawa Karnego, Kraków 2015, ss. 213 – 279, (we współautorstwie z K. Mamakiem)

Książki dydaktyczne

 1. Prawo karne. Testy, podpowiedzi, rozwiązania, współautorzy: G.J. Artymiak, A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, J. Duda, M. Górczak, W. Górowski, K. Mamak, M. Pyrcak-Górowska, M. Sławiński, T. Sroka, A. Wojtaszczyk, D. Zając, W. Zontek, red. M. Małecki, Kraków 2016, ss. 216.

Artykuły

 1. Criminal Jurisdiction over the Internet – Jurisdictional Links in the Cyber Era, artykuł przesłany do publikacji w European Journal of International Law.
 2. Zagrożenie karą jako przesłanka stosowania tymczasowego aresztowania, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, preprint nr 4/2018, ss. 31.
 3. Zgoda dzierżyciela dobra prawnego na zachowanie ryzykowne jako okoliczność wpływająca na zakres odpowiedzialności karnej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2018, z. 2, s. 89 – 119.
 4. Stopień społecznej szkodliwości czynu jako okoliczność rzutująca na wymiar kary, Państwo i Prawo 2017, z. 11, 56 – 68.
 5. Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k. (analiza dogmatyczna), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2017, z. 4, s. 51 – 105.
 6. O obronie koniecznej w przypadku przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, Państwo i Prawo 2016, z. 1, s. 87 – 99.
 7. Wymiar kary w przypadku przestępstwa wypadku drogowego z art. 177 k.k. w świetle nowelizacji kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 roku, Paragraf na Drodze, s. 22- 30.
 8. Dozór elektroniczny w świetle nowelizacji prawa karnego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ , s. 127 – 143 (we współautorstwie z K. Mamakiem).
 9. Znaczne zwiększenie uprzedniego zagrożenia dla dobra prawnego spowodowanego przez sprawcę jako negatywna przesłanka obiektywnego przypisania skutku, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, poz. 8/2014 (we współautorstwie z S. Tarapatą).
 10. Głosowanie nad winą oskarżonego a zasada in dubio pro reo, Palestra 7-8/2014, ss. 56-71.
 11. Sprawca wypadku drogowego jako gwarant nienastąpienia skutku, Paragraf na Drodze, nr 6/2014, ss. 35-46.
 12. Kryteria postępu w nauce prawa karnego – wybrane zagadnienia, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 1/2014, ss. 87 – 105.
 13. Kilka uwag na temat mechanizmu naliczania punktów karnych, Paragraf na Drodze, nr 4/2014, ss. 14-24.
 14. Dysproporcja społecznej szkodliwości czynów opisanych w art. 178a Kodeksu karnego. Analiza statystyk Komendy Głównej Policji, Paragraf na Drodze nr 5/2013, ss. 40-49.
 15. Ujęcie na gorącym uczynku oraz przyznanie się do winy a doktrynalna koncepcja faktycznie podejrzanego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 3/2013, ss. 83-92.
 16. Krytycznie o metodzie dekryminalizacji prowadzenia w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 1/2013, s. 29-42.
 17. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Studium przypadku, Paragraf na drodze, 9/2013, ss. 35-43.
 18. Czy osoby, które nie prowadziły działalności opozycyjnej przed 1989 rokiem mogą starać się o odszkodowanie na podstawie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego? – problem rozbieżności interpretacyjnych w orzecznictwie polskich sądów? , w: Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, Numer 2/2012, ISSN-1689-9601, s. 61 – 68.
 19. Prawo miejskie i wiejskie wobec kradzieży z włamaniem. Analiza kodyfikacji oraz ksiąg sądowych południowej Polski okresu XVI–XVIII wieku , w: Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, Numer 1/2012, ISSN-1689-9601, s. 65 – 72.

Glosy

 1. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2013 r., sygn. II AKz 338/13, Przegląd Sądowy 9/2014, ss. 119-124. [przestępstwa współukarane, glosa częściowo krytyczna].
 2. Naruszenie reguł postępowania z dobrem prawnym jako kryterium określenia stopnia przekroczenia granic obrony koniecznej, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2014, Nr 2, ss. 71 – 76. [glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 grudnia 2013 r., II AKa 207/131, częściowo krytyczna]

Prace zbiorowe

 1. Surrogate Motherhood and Trafficking of Children in the Perspective of Internationa Criminal Law , w: Fundamental and legal problems of surrogate motherhood. Global perspective, Warszawa 2019, Wydawnictwo IWS, Warszawa 2019 (w druku).
 2. Surrogate motherhood (tzw. urodzenie zastępcze) i handel dziećmi w ujęciu prawa karnego międzynarodoweg[w:] Fundamentalne i prawne problemy surrogate motherhood, Warszawa 2019, Wydawnictwo IWS, Warszawa 2019 (w druku).
 3. Criminal Responsibility for Crimes Committed Abroad under the Polish Criminal law , w: Crime and Criminal Law Perspectives on Refugees and Global Migration, Sanjeev P. Sahni ed., 2019 (w druku)
 4. Konsensualne zakończenie sporu przed Prokuratorem Europejskim. Krytyczne uwagi na temat instytucji tzw. transakcji , w: Reforma prawa karnego, red. I. Sepioło, Warszawa 2014, ss. 498-505.
 5. Problem dowodów pozyskiwanych w postępowaniu przygotowawczym – równowaga broni czy zaburzenie kontradyktoryjności? , w: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013, ss. 481-491.
 6. Status reguł postępowania z dobrem prawnym w kontekście zasady nullum crimen sine lege , w: Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013, ss. 82 – 94.
 7. The requirement of double criminality from the view of the principle of citizenship , w: IV International Scientific Conference „Human, Society State: legal aspects of modern world” publikacja pokonferencyjna, Kijów 2014, ss. 707-710.
 8. The issue of mens rea in case of participation in the international crime , w: Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право. Збірник матеріалів ІІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції (25 квітня 2014 року), Lwów 2014, pp. 29 – 34.
 9. Unifikacja prawa karnego a aksjologiczne podstawy wprowadzania regulacji penalnych , w: Stosunki międzynarodowe. Regiony, historia, problemy, red. G. Stachowiak, Kraków 2014 ss. 171-180.
 10. Hierarchia dóbr prawnych: różnice i podobieństwa pomiędzy systemem prawa stanowionego a romanipenem , w: Prawo a kultura – kultura a prawo, Kraków 2011, ISBN: 978-83-61026-82-2, s. 319 – 339.
 11. Regulacje prawa intertemporalnego jako argument obrony w sprawach związanych z ruchem drogowym , w: Prawo do obrony – teoria a rzeczywistość, red. A. Światłowski, Kraków 2012, s. 349 – 355.