Bibliografia

W tym miejscu znajdziecie Państwo spis bibliograficzny najważniejszych opracowań poświęconych przestępczości narkotykowej. Mam nadzieję, że ułatwi to Państwu pracę (nie jest to bibliografia kompleksowa – jeśli uważacie, że czegoś brakuje, proszę o sygnał).

Komentarze do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

 1. Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz, red. W. Górowski, D. Zając, Krakowski Instytut Prawa Karnego, Kraków 2019 [redakcja naukowa, komentarz do części ogólnej, artykułów 55, 63 oraz 68 u.p.n.]
 2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, T. Srogosz, Warszawa 2008.
 3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Ważny A. (red.), Kotowski W., Kurzępa B. Komentarz, LexisNexis, 2012
 4. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz do wybranych przepisów karnych, P. Kładoczny (red.), B. Wilamowska, P. Kubaszewski, Warszawa 2013.
 5. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, K. Łucarz, A. Muszyńska, Kraków 2008.
 6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, T. Chruściel, M. Preiss-Mysłowska, Warszawa 2000.
 7. Wybrane uregulowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz praktyczny, P. Kładoczny, K. Wilamowski, Warszawa 2017.

Monografie:

 1. Duski F., Narkotyki. Aksjologiczne i prawne podstawy kryminalizacji, niepublikowana rozprawa doktorska, Kraków 2018.
 2. Erickson C., Nauka o uzależnieniach, Warszawa 2010.
 3. Krajewski K., Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii, Kraków 2011.
 4. Srogosz T. Prawo międzynarodowe oraz unijne wobec międzynarodowego obrotu narkotykami, Warszawa 2016.

Artykuły, fragmenty opracowań zbiorowych:

 1. Bojarski M., Glosa do uchwały SN z dnia 21 maja 2004 r., I KZP 42/03, OSP 2005, nr 1.
 2. Bojarski T., Glosa do uchwały SN z dnia 28 stycznia 2016 r., I KZP 15/15, OSP 2016, nr 10.
 3. Bojarski T., Glosa do uchwały SN z dnia 30 lipca 2002 r., I KZP 19/02, OSP 2003, nr 7-8.
 4. Bułat A., Charakterystyka formy kwalifikowanej przestepstwa handlu narkotykami przez pryzmat orzecznictwa sądowego, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2010, nr 5.
 5. Duda J., Odpowiedzialność karna za obrót narkotykami poza granicami Polski (artykuł polemiczny), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2017, z. 1.
 6. Grabowski K., O pewnych cechach przestępstw narkotykowych, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2014, z. 2.
 7. Grotkowska K., K. Kobyliński, Analiza argumentu zdrowia publicznego w dyskusji nad legalizacją miękkich narkotyków, Acta Universitas Lodziensis. Folia Iuridica 76, 2016.
 8. Indecki K., Glosa do uchwały SN z dnia 27 października 2005 r., I KZP 32/05, OSP 2007, nr 1.
 9. Janicki B., M. Rzepecki, Substancje uzależniające i podstawy ich działania, Bydgoszcz 2009.
 10. Jankowski M., B. Ignatowska-Jankowska, K. Kumański, A. Kamińska, A. H. Świergiel, Kokaina i układ odpornościowy, Alkoholizm i Narkomania 2012, nr 2.
 11. Jezusek A., Glosa do wyroku TK z dnia 4 listopada 2014 r., SK 55/13, Przegląd Sądowy 2015, nr 11-12.
 12. Klinowski M., Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii a konstytucyjna zasada proporcjonalności, Prokuratura i Prawo 2009, nr 2.
 13. Kosmowski S., Glosa do uchwały SN z dnia 21 maja 2004 r., I KZP 42/03, Przegląd Sądowy 2005, nr 7-8.
 14. Kosmowski S., Glosa do uchwały SN z dnia 27 października 2005 r., I KZP 32/05, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2006, nr 4.
 15. Kosmowski S., Podstawowe problemy stosowania przepisów kryminalizujących nielegalny obrót narkotykami, Problemy Prawa Karnego 2004, nr 25.
 16. Krajewski K., Prawo a zmieniający się obraz zjawiska narkomanii, Serwis Informacyjny Narkomania, nr 4/2013.
 17. Kulesza J., Glosa do wyroku TK z dnia 4 listopada 2014 r., SK 55/13, Państwo i Prawo 2016, z. 11.
 18. Kulik M., [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.
 19. Kurzępa B., [w:] Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, red. A. Ważny, Warszawa 2013.
 20. Kurzępa B., Glosa do postanowienia SN z dnia 27 marca 2014 r., V KK 307/13, OSP 2015, nr 7-8, poz. 78.
 21. Kurzępa B., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r., sygn. II KK 240/14, Prokuratura i Prawo 2015, nr 9.
 22. Łatkowski W., Glosa do uchwały SN z dnia 27 października 2005 r., I KZP 32/05, Prokuratura i Prawo 2006, nr 10.
 23. Małecki M., Posiadasz – odpowiadasz! Komentarz do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2011, nr 2.
 24. National Drug Report, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Warszawa 2015.
 25. Piaczyńska A., Przestępstwo udzielania środków odurzających lub substancji psychotropowych, Prokuratura i Prawo 2010, nr 11.
 26. Potulski J., Glosa do uchwały SN z dnia 27 października 2005 r., I KZP 32/05, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2006, nr 3.
 27. Radecki W., Glosa do uchwały SN z dnia 27 października 2005 r., I KZP 32/05, OSP 2006, nr 6.
 28. Sagan M., Glosa do uchwały SN z dnia 27 października 2005 r., I KZP 32/05, Prokuratura i Prawo 2006, nr 5.
 29. Szukalski B., Kokaina, Alkoholizm i Narkomania 1998, nr 3.
 30. Uzasadnienie projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 16 maja 2005 r., Druk Sejmowy nr 4024 Sejmu IV Kadencji.
 31. Zając D., Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k. (analiza dogmatyczna), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2017, Preprint nr 1.
 32. Zając D., Zgoda dzierżyciela dobra prawnego na zachowanie ryzykowne jako okoliczność wpływająca na zakres odpowiedzialności karnej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2018, Preprint nr 2.
 33. Żak P., Odpowiedzialność karna za przemyt poza obszarem Unii Europejskiej, Prokuratura i Prawo 2014, nr 4.